Back

INVENTARUL INSTALAȚIILOR DE DEPOZITARE/DISTRIBUȚIE A BENZINEI ÎN JUD. BUZĂU

Emisiile de COV din benzine, apar la diferite activități cum ar fi:

 • Depozitarea benzinei la terminale;
 • Aerisirea rezervoarelor la terminale/depozite de distribuție;
 • Încarcarea benzinei în containere mobile la terminale;
 • Umplerea rezervoarelor de depozitare a benzinei la stațiile de benzină;
 • Aerisirea rezervoarelor de depozitare a benzinei la stațiile de benzină;
 • Scurgeri la stațiile de benzină.

Instalațiile care intră sub incidența Directivelor  94/63/CE ȘI 2009/126/CE

 • instalațiile de depozitare a benzinei la terminale;
 • instalațiile de încărcare a benzinei la terminale;
 • cisterne auto, vagoane cisternă, nave fluviale;
 • stații de distribuție carburanți.

Transpunere în legislația românească

 1. Legea 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
 2. Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 337/2001 a fost modificat și completat prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 122/2005 și prin Ordinul ministrului economiei nr. 728/2013 pentru aprobarea Normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină.

Nu se supun cerințelor tehnice de confomare prevăzute de L264/2017, benzinăriile care tranzitează anual o cantitate de benzină mai mica de 100 mc și terminalele care tranzitează o cantitate de benzină mai mică de 10.000 t/an.

Principalele cerințe ale Directivelor 94/63/CE ȘI 2009/126/CE

Pentru instalațiile de depozitare la terminale:

 • Conectare la o unitate de recuperare a vaporilor COV (pentru rezervoarele cu capac fix);
 • Echiparea cu dispozitive de etanșare primară și secundară (pentru rezervoarele cu capac plutitor);
 • Vopsirea exterioară a rezervoarelor cu o vopsea care asigura 70% reflexia căldurii.

Pentru incarcarea și descărcarea containerelor mobile la terminale:

 • Conducta de legatură la o unitate de recuperare a vaporilor COV;
 • Încărcare pe la partea inferioară.

Pentru containere mobile (cisterne auto, vagoane cisternă și nave fluviale):

 • Conectarea la o unitate de recuperare a vaporilor COV în momentul încărcării benzinei la terminale;
 • Dispozitiv de detectare a supraîncărcării.

Pentru incarcarea in instalatii de depozitare la statiile de benzina:

 • Conducta de legatura între stația de distribuție a benzinei și containerul mobil pentru returnare vapori generați;
 • Vaporii din containerul mobil vor fi procesați în unitatea de recuperare a vaporilor COV la reîncărcarea cisternei, vagonului, navei la terminal.

Pentru pompele de distribuție benzină la stațiile de benzină:

 • Fiecare pistol de distribuție a benzinei trebuie să aibă un însemn vizibil privind existența sistemului de recuperare vapori etapa a II-a;
 • Toate sistemele existente de recuperare vapori etapa a II-a trebuie verificate periodic din punct de vedere al eficienței de captare a vaporilor, pentru asigurarea unei reduceri reale a cantității de vapori emise în atmosferă.

Titularii activităților care realizează operații de depozitare, încărcare, descărcare și distribuție a benzinei de la terminale la stațiile de benzină au obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în vederea elaborării inventarelor de emisii conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu, și să transmită toate datele și informațiile solicitate privind emisiile de compuși organici volatili, anual, până la data de 15 martie pentru anul precedent, către autoritățile competente pentru protecția mediului în a căror rază de competență se află, responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu, în condițiile legii.

Intervalul de timp la care instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate pentru executarea operaţiunilor de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, vor fi supuse procedurilor de inspecţie tehnică în exploatare, în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili, este de 2 ani. (Ordin M.E. nr. 728/2013)

Titularii de activităţi care efectuează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, trebuie să deţină, pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele noi sau supuse unor renovări majore, utilizate în astfel de operaţii, un aviz tehnic pentru proiect - Aviz tehnic compuşi organici volatili (COV), emis de organismul de inspecţie tehnică.

Titularii de activităţi care efectuează operaţii de depozitare, încărcare, descărcare şi distribuţie a benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, trebuie să deţină, pentru instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele aflate în funcţiune, utilizate în astfel de operaţii, certificat de inspecţie tehnică în exploatare (Certificat de inspecţie tehnică COV), emis de organismul de inspecţie tehnică.

La nivelul județului Buzău s-a reactualizat permanent baza de date care conține operatorii economici  care desfăşoară activităţi ce implică emisii de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei la terminale, a instalațiilor de încărcare/descărcare a benzinei din/în containere mobile care intră sub incidența Directivei 94/63/CE, transpusă în L264/2017 și s-a monitorizat conformarea instalațiilor care intră sub incidența prevederilor Directivei 2009/126/CE privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină. Operatorii economici cărora le-au expirat Certificatele de Inspecţie Tehnică COV, au fost notificaţi în vederea reactualizării acestora.