Ordin 699 din 27.03.2024 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 984/2019 privind constituirea Comisiei pentru Securitate Biologică și stabilirea cuantumului indemnizațiilor pentru membrii acesteia și pentru experții reprezentând colaboratori externi ai Comisiei pentru Securitate Biologică

Ordin nr.1179 din 5 august 2010 pentru aprobarea Ghidului privind gestionarea ecologică raţională a bifenililor policloruraţi

ORDIN Nr. 3968 din 3 decembrie 2012 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

Act aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare ANPM - GNM – AFIR

Ordinul nr. 3013/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 293/2018 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru eticheta UE ecologica

Ordinul nr. 3309 din 28.12.2022 pentru modificarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150 din 2020

Hotărârea nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

OMM 1866 / 2021 - Ghid cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public

Ordonanța de Urgență nr. 81 din 21 iulie 2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediata pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localitaților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

ORDIN Nr. 784/91/2021 din 7 mai 2021 pentru aprobarea Procedurii de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament, unei instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea

ORDIN nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

LEGE nr. 219/2019 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

LEGE nr. 349 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev la 21 - 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991

ORDIN. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte

ORDIN nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului

ORDIN Nr.1345 din 3 iulie 2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a hărtilor strategice de zgomot

Ordin nr.1.423/3.687/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminat

ORDIN nr. 1.423/3.687/2020privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminat

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției substanțe periculoase și situri contaminate nr. 105642/DGDSPSC/11.03.2020, în temeiul art. 27 din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, luând în considerare art. 75 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul:– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,– art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ministrul mediului, apelor și pădurilor și ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

Articolul 2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe
p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
Augustin-Cătălin Iapă,
secretar de stat


LEGE Nr. 88/2020 din 25 iunie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

LEGE  Nr. 88/2020 din 25 iunie 2020

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 551 din 25 iunie 2020

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC

    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 30 ianuarie 2020.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

                              PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                              ION-MARCEL CIOLACU

 

                              p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

                              ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 25 iunie 2020.

    Nr. 88.


Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2020 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic

Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere

Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere

ORDIN Nr. 975/834/2020 din 14 aprilie 2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a planurilor de acţiune la nivelul autorităţilor pentru protecţia mediului şi a regulamentului de funcţionare şi organizare a acestora

LEGEA nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/896 A COMISIEI din 19 iunie 2018 de stabilire a metodologiei utilizate pentru calcularea consumului anual de pungi de transport din plastic subțire și de modificare a Deciziei 2005/270/CE

DECIZIA COMISIEI din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje