Programe Proiecte Relatii internationale

În ultimele două decenii, UE a produs un număr important de documente politice, iniţiative şi programe comunitare pentru a sprijini eliminarea decalajelor economico-sociale și de mediu dintre țările Uniunii Europene. Beneficiari ai diferitelor programe de finanțare pot fi  autoritățile administrației publice locale, ONG-urile, mediul academic, mediul privat etc.

Pentru accesarea fondurilor Uniunii Europene, dar și a anumitor programe de finanțare naționale (ex. Fondul pentru Mediu, fonduri guvernamentale etc.), potențialii benefeciari trebuie să ştie că:

- pentru proiectele elaborate, la depunerea cererii de finanţare se anexează, pe lângă celelalte documente solicitate prin ghidul de finanțare, și actul administrativ de reglementare emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului (decizii sau acord de mediu, adeverințe tip după caz);

- actele normative care stabilesc condițiile de eliberare a actelor administrative de reglementare a proiectelor sunt: Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și Ordinul nr. 19/2010, modificat prin Ordinul nr. 262/2020, pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- este important de reţinut că există programe de finanţare care, pe lângă actul administrativ emis pentru promovarea proiectului, cer şi alte acte emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului (de ex. declarația autorității responsabile de monitorizarea siturilor Natura 2000, diverse adeverinţe tip etc.);

- trebuie ştiut că emiterea actelor administrative premenționate nu se poate face pe loc, fiind necesară parcurgerea unor paşi procedurali obligatorii și a unei proceduri de dezbatere publică, ceea ce face ca de la depunerea solicitării și până la emiterea actului administrativ să treacă 3 - 4 săptămâni, câteva luni sau chiar un an;

- un alt aspect important este acela referitor la anumite restricții (incusiv varianta ”zero”, adică nerealizarea proiectului) pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului le impune pentru menținerea stării de conservare a elementelor naturale pentru care a fost instituit în anumite zone regimul de arie naturală protejată;

- de asemenea, în funcţie de amplasarea proiectului (în intravilan sau în extravilan) şi de obligaţia elaborării Planului Urbanistic Zonal (PUZ) înscrisă în certificatul de urbanism, emiterea actului de reglementare pentru proiect este condiţionată de parcurgerea unei alte proceduri de mediu şi anume cea de avizare a planurilor şi programelor (conform prevederilor HG nr. 1076/2004), pentru care se depune o altă documentaţie specifică, ceea ce conduce la mărirea perioadei scurse până la eliberarea actului administrativ.  

De aceea este foarte important ca, în momentul iniţierii procesului de elaborare a documentaţiei specifice programului de finanţare, beneficiarul şi/sau proiectantul să solicite Agenției pentru Protecția Mediului Buzău informații despre cerinţele, procedurile, tarifele și taxele aplicabile, precum și despre localizarea ariilor naturale protejate în raport cu amplasamentul viitorului proiect.